Rejestracja firmy - jaką wybrać formę prawną działalności gospodarczej - Guru-inwestycji.pl
Potrzebna gotówka ?
Z nami znajdziesz najlepszą ofertę dostosowaną do Twoich możliwości !
Pożyczki
                       


Rejestracja firmy - jaką wybrać formę prawną działalności gospodarczej

Artykuł dodano: 2017-07-02

forma prawna firmyJedną z najważniejszych rzeczy przy zakładaniu własnej działalności jest pomysł, najlepiej oryginalny, znalezienie niszy rynkowej. Od tego w dużej mierze zależy czy odniesiemy sukces czy poniesiemy klęskę. Zanim zabierzemy się za rejestrację firmy musimy najpierw wybrać formę organizacyjną i prawną działalności. To od niej zależeć będzie koszt jej założenia, składki ZUS, wysokość opodatkowania itd. Po dokonaniu wyboru możemy zarejestrować firmę.

Jak zarejestrować działalność?

 1. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

  Rejestracja działalności gospodarczej to tak naprawdę pierwszy krok, jaki musimy „przejść”, decydując się na własny biznes. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej rejestracji możemy dokonać jednym z czterech sposobów:
 • Składając formularz CEIDG-1 (wniosek) osobiście we właściwym urzędzie miasta/gminy;
 • Wysyłając formularz CEIDG-1 (wniosek) poświadczonym notarialnie listem polecony na adres właściwego urzędu miasta/gminy;
 • Składając formularz CEIDG-1 (wniosek) elektronicznie – z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego;
 • Składając formularz CEIDG-1 (wniosek) elektronicznie – bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

  Złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (o czym świadczy nadanie numeru REGON), zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby prowadzącej działalność do właściwego Urzędu Skarbowego. Do wniosku CEIDG-1, w zależności od formy opodatkowania, należy dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (formularz VAT-R).
 1. Rejestracja w urzędzie statystycznym

  Rejestracja w urzędzie statystycznym jest niezbędna celem uzyskania numeru REGON i odbywa się w oparciu o wspomniany już wniosek CEIDG-1.
   
 2. Rejestracja w urzędzie skarbowym  dla celów VAT

  Podobnie jak w przypadku rejestracji w urzędzie statystycznym, rejestracja w urzędzie skarbowym celem nadania numeru NIP również odbywa się na wniosek CEIDG-1. Jeżeli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT zmuszony on jest złożyć dodatkowo druk VAT-R – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności.
   
 3. Rejestracja w urzędzie skarbowym – dla celów podatku dochodowego

  Jak wyżej.
   
 4. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Rejestracja firmy w ZUS również odbywa się na wniosek CEIDG-1. Jeżeli planujemy jednak zatrudniać pracowników, zmuszeni jesteśmy dokonać ich zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 7 dni od momentu przyjęcia ich do pracy.
   
 5. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

  Jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników, fakt ten winniśmy zgłosić w ciągu 14 dni do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu. Dodatkowo, jeżeli nasza działalność związana jest z szeroko pojętą żywnością, noclegami, kosmetyką czy medycyną niezbędne jest otrzymanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej bądź Sanitarno-Epidemiologicznej.
   
 6. Dla spółek prawa handlowego - rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rodzaje działalności gospodarczych

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

  Najszybsza, najprostsza, a przy okazji również całkowicie darmowa forma rejestracji działalności gospodarczej. Celem rejestracji należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy CEIDG (możliwe za pośrednictwem Internetu), który jest jednocześnie wnioskiem do Urzędu Skarbowego, ZUS-u/KRUS-u oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Jednoosobowa działalność gospodarcza dedykowana jest małym przedsiębiorstwom z jednym właścicielem.
 • Możliwe formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, podatek tonażowy.
 • Księgowość: pełna bądź uproszczona.
 • Ulgi: ZUS na preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.
 • Kapitał zakładowy: brak.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: właściciela oraz jego współmałżonka - całym swoim majątkiem.

rodzaje działalności gospodarczych

 1. Spółka cywilna

  Rodzaj spółki polecany początkującym przedsiębiorcom. Spółka cywilna powstaje w oparciu o umowę pisemną pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami. Podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza, również spółka cywilna wymaga rejestracji za pośrednictwem formularza CEIDG.
 • Koszty rejestracji: niewielkie.
 • Kapitał zakładowy: w dowolnej postaci, bez wymogu minimalnego.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: wspólnicy solidarnie – majątkiem firmy + całym swoim majątkiem.
 • Osobowość prawna: brak.
 1. Spółka jawna

  Spółka osobowa regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych, rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ta tworzona jest w oparciu o umowę w formie pisemnej pomiędzy wszystkimi wspólnikami.
 • Koszty rejestracji: średnie.
 • Zdolność prawna: posiada.
 • Osobowość prawna: nie posiada.
 • Możliwe formy opodatkowania: książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, pełna księgowość, karta podatkowa.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: wspólnicy solidarnie - majątkiem firmy + całym swoim majątkiem.
 1. Spółka komandytowa

  Spółka osobowa regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych, rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ta tworzona jest w oparciu o umowę w formie aktu notarialnego. Składa się z dwóch rodzajów wspólników - komandytariuszy oraz komplementariuszy.
 • Koszty rejestracji: średnie.
 • Osobowość prawna: nie posiada.
 • Możliwe formy opodatkowania: pełna księgowość.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: komandytariusz - odpowiedzialność ograniczona do kwoty komandytowej, komplementariusz - solidarnie, majątkiem firmy + całym swoim majątkiem.
 1. Spółka komandytowo-akcyjna

  Połączenie cech spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej - spółka osobowa wymaga sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego oraz wpisu do KRS. Podobnie jak spółka komandytowa składa się z 2 rodzajów wspólników - komplementariuszy, a także akcjonariuszy.
 • Koszty rejestracji: duże
 • Możliwe formy opodatkowania: pełna księgowość.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: komplementariusz - solidarnie, majątkiem firmy + całym swoim majątkiem.
 • Minimalna wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł.
 • Organy spółki: walne zgromadzenie, rada nadzorcza.
 • Osobowość prawna: nie posiada.
 1. Spółka partnerska

  Spółka osobowa regulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych, dedykowana dla jednostek uprawnionych do wykonywania tzn. wolnych zawodów (lekarze, prawnicy, architekci, tłumacze etc.). Do jej założenia niezbędnych jest co najmniej 2 wspólników (osoby fizyczne) - rejestrowana w KRS.
 • Koszty rejestracji: średnie.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: każdy z partnerów sam za siebie – całym swoim majątkiem.
 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Rodzaj spółki kapitałowej, regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych dedykowana średnim i dużym przedsiębiorstwom. Aby założyć spółkę z o.o. niezbędne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: spółka ze swojego majątku oraz członkowie zarządu.
 • Kapitał początkowy: 5 tyś.
 • Koszty rejestracji: duże.
 • Organy spółki: zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza.
 • Osobowość prawna: posiada
 • Dozwolona forma księgowości: pełna księgowość.
 1. Spółka akcyjna

  Rodzaj spółki kapitałowej dedykowany głównie dużym firmom i wielkim korporacjom. Celem jej założenia niezbędny jest wpis do KRS.
 • Odpowiedzialność za długi firmy: spółka ze swojego majątku, akcjonariusze - do kwoty inwestycyjnej.
 • Kapitał początkowy: 100 000 tyś.
 • Koszty rejestracji: bardzo duże.
 • Organy spółki: zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza.
 • Osobowość prawna: posiada.
Top