Kto może ogłosić upadłość konsumencką - Guru-inwestycji.pl
Potrzebna gotówka ?
Z nami znajdziesz najlepszą ofertę dostosowaną do Twoich możliwości !
Pożyczki
                       


Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Artykuł dodano: 2017-09-22

wniosek o upadłość konsumenckąKażdy z nas słyszał o upadłości, jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę, że termin ten może dotyczyć również osoby fizycznej. Upadłość konsumencka, bo o niej mowa, to instytucja stosunkowo niedawna, wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2009 roku. Zgodnie z nią o uznanie upadłości mogą starać się cztery grupy osób:

 1. Osoby fizyczne nieprowadzące we własnym imieniu działalności gospodarczej bądź zawodowej;
 2. Wspólnicy spółek handlowych z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki;
 3. Akcjonariusze spółek akcyjnych oraz udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nieprowadzące we własnym imieniu działalności gospodarczej bądź zawodowej;
 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność rolną nieprowadzące we własnym imieniu działalności gospodarczej bądź zawodowej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość może złożyć wyłącznie dłużnik – osoba, której sprawa dotyczy – we właściwym sądzie rejonowym tj. zgodnie z miejscem zamieszkania. Zgodnie z podstawą prawną, osoba starająca się o upadłość konsumencką musi być zadłużona u co najmniej dwóch wierzycieli, zaś zadłużenie te nie powstało z jej winy, a w wyniku zdarzeń losowych – niemożliwych do przewidzenia np. utrata zarobku na skutek ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej winien posiadać: podstawowe dane osobowe dłużnika, wykaz majątku konsumenta, szczegółowy opis uzasadniający składany wniosek oraz dowody na poparcie zaistniałych okoliczności. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym:

 • Aktualny wykaz posiadanego majątku, z uwzględnieniem wartości każdego składnika;
 • Spis wierzycieli, wysokość zobowiązań wobec każdego z nich oraz terminy ich spłaty;
 • Spis osób, które mają zobowiązania majątkowe względem osoby składającej wniosek;
 • Wykaz wszystkich tytułów egzekucyjnych oraz wykonawczych wydanych przeciwko dłużnikowi;
 • Wykaz wszystkich toczących się postępowań, których celem jest ustanowienie na majątku dłużnika obciążenia;
 • Oświadczenie dłużnika potwierdzające, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe.

Sama procedura ogłoszenia upadłości składa się z trzech etapów:

 1. Likwidacja majątku dłużnika celem zaspokojenia wierzycieli;
 2. Wdrożenie przez dłużnika postanowień sądowych tj. planu spłaty części zobowiązań;
 3. Umorzenie przez sąd pozostałych zobowiązań dłużnika (tylko po wykonaniu pkt. 2).

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi dwa miesiące.

Pobierz wniosek

Top